9-10 stycznia 2020 r. w Jarnołtówku odbyło się dwunaste seminarium drogowe „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu przy wsparciu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest to nieprzerwanie największe wydarzenie tego typu na terenie Opolszczyzny. O stronę merytoryczną seminarium zadbał Opolski Oddział SITK RP. W ciągu dwóch dni odbyło się 15 prezentacji, których wysłuchało ok. 200 osób − reprezentantów fi rm, organów rządowych, samorządowych, projektantów, inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli administracji drogowej. Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Zarząd SITK RP Oddział w Opolu Piotr Rybczyński. Po przywitaniu gości Alicja Majewska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, przedstawiła zagadnienie dot. Ustawy Prawo ochrony środowiska w praktyce. Omówiła zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone m.in. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Następnie Piotr Tomala (ViaCon Polska Sp. z o.o.) zaprezentował przykład konstrukcji współpracujących z zasypką gruntową w inżynierii komunikacyjnej. Paweł Berg (Bitunova Sp. z o.o., Warszawa) przytoczył przykłady SAMI − Stress Absorbing Membrane Interlayer − jako warstwy absorbującej naprężenia w konstrukcjach nawierzchni drogowych oraz kapilarnego uszczelnienia warstwy ścieralnej nawierzchni typu PenBIT. Kwestie prawne poruszyła adwokat Aleksandra Dyja, omawiając aspekty prawne sztucznej inteligencji w aspekcie zagrożenia w sferze ochrony danych osobowych (RODO) na gruncie projektowania i zarządzania drogami. Małgorzata Zagaja, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, poruszyła zagadnienie funduszy dróg Samorządowych – ich założenia ustawowe, nabór i ocenę wniosków. Jako następny, Bartłomiej Szcześniak – Dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zaprezentował referat dotyczący realizacji inwestycji drogowych w trybie ZRID po nowelizacji ustawy. O nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, opowiedział dr inż. Mariusz Kieć (Politechnika Krakowska). Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) omówił wpływ konstrukcji przepustów pod zjazdami na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Ważny temat, dot. Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych, podjął Rafał Pydych (GDDKiA o. Opole). Prezentację o systemach polietylenowych Uponor Infra w infrastrukturze drogowej przedstawił Paweł Birecki (Uponor Infra Sp. z o.o., Gliwice). Nie zabrakło również zagadnień odnoszących się do stabilizacji gruntu: Remigiusz Duszyński (MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.) zaprezentował geokompozyty drenażowe do ochrony przeciwwysadziowej w nawierzchniach drogowych, a Tomasz Kowalski (Tensar Polska Sp. z o.o.) − stabilizację podłoża gruntowego i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych, podając konkretne przykłady realizacji. Natomiast Małgorzata Garbacz- -Skubis (NASCON Sp. z o.o.) zaprezentowała zagadnienie inteligentnej stabilizacji polegającej na zwiększaniu znaczenia i udziału warstw stabilizacji gruntu w konstrukcjach nawierzchni dzięki wykorzystaniu nowoczesnych hydrofobowych dodatków chemicznych oraz znanych od dawna zjawisk, które zainicjowane mogą zachodzić w gruntach. Na koniec Przemysław Wąs (MOSTOPOL Sp. z o.o ., Opole) omówił realizację Obwodnicy Południowej Opola – etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki. Seminarium już od wielu lat tworzy platformę spotkań ekspertów z zakresu infrastruktury drogowej, pozwalającą na swobodną wymianę doświadczeń zawodowych, m.in. poprzez formę wydarzenia dającą możliwość prezentacji prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij