10-11 grudnia br. w Sandomierzu odbyła się I edycja Seminariów Warsztatowych – Drogi Publiczne zorganizowanych przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” oraz „Mosty”.

Pierwsza edycja szkolenia zorganizowana została dla Polski południowo-wschodniej, w skład której weszły takie województwa jak: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W seminariach udział wzięło prawie 100 uczestników, wśród których znaleźli się zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Wśród słuchaczy znaleźli się również lokalne fi rmy projektowe i wykonawcze oraz przedstawiciele zarządców odpowiedzialnych za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów fi nansowania budowy. Podczas dwóch dni Seminariów Warsztatowych uczestnicy mieli okazję wysłuchać 13 referatów oraz uczestniczyć w wycieczce technicznej. Uroczystego otwarcia Seminariów dokonały redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla oraz redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty” Marlena Machura. Gości przywitał również Józef Adamczak z Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Pierwszy referat wygłosili Adam Wojczuk oraz Janusz Hariasz (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), poruszyli oni tematykę związaną z korzyściami wykorzystywania technologii asfaltowych w drogach samorządowych. W temacie ujęli również ogólne przyczyny powszechności nawierzchni asfaltowych w Polsce oraz korzyści dla inwestora, mieszkańców oraz środowiska. Technologie asfaltowe dla dróg samorządowych i ciągów pieszo- -rowerowych omówiła Agnieszka Kędzierska (Lotos Asfalt), przybliżyła ona oczekiwania współczesnych dróg samorządowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Zaprezentowane zostały również: funkcjonalność, komfort, bezpieczeństwo i trwałość ścieżek rowerowych wykonanych w technologii asfaltowej. Następnie Piotr Mazurowski (Tensar Polska) na przykładzie drogi wojewódzkiej przedstawił zmniejszenie kosztów wykonania nawierzchni dzięki zastosowaniu georusztów heksagonalnych. Sławomir Dekeret (Leca Polska) omówił zastosowanie kermazytu przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych jako lekkie nasypy odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie. Z kolei Marcin Zięba (PBI Infrastruktura) jako lokalna fi rma przedstawił działanie fi rmy oraz zaprezentował wachlarz produktów powstających z wydobywanego kruszywa. W drugiej części dnia Damian Kaźmierczak (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) podjął temat oceny kondycji sektora budownictwa drogowego w ujęciu krajowym i regionalnym. Przedstawił bariery działalności dla budownictwa, niedobór wykwalifi kowanych pracowników oraz koszty zatrudnienia. Dominik Małasiewicz (Lhoist Central Europe) na podstawie przykładów przybliżył słuchaczom, jak usprawnić i przyśpieszyć remont oraz budowę drogi, stosując zabezpieczenie warstwy szczepnej. W drugim wystąpieniu Agnieszka Kędzierska (Lotos Asfalt) przedstawiła najważniejsze aspekty jakościowe w procesie budowy nawierzchni asfaltowej oraz funkcje warstw asfaltowych w nawierzchni. Na koniec podkreśliła, jak ważni są zaangażowani i kompetentni ludzie, aby w konsekwencji zrealizować politykę jakości. Natomiast Krystyna Szymaniak (Rettenmaier Polska) przedstawiła proste i sprawdzone rozwiązania dla dróg lokalnych – SMA 16 JENA. Zaprezentowane zostały koszt mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ich zalety stosowania. Na przykładach zrealizowanych już dróg lokalnych Małgorzata Garbacz (Nascon) opowiedziała o obniżeniu kosztów inwestycji drogowej z zachowaniem jakości, wykorzystując technologię stabilizacji hydrofobowej. Rozwiała również wszelkie obawy i wątpliwości związane z nową technologią. Ramowe uwarunkowanie projektów PPP na drogach samorządowych omówił Jan Styliński (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), podkreślił konieczność zachowania spójności sieci oraz ciągłości utrzymania dróg, a także prawidłowe dostosowanie wymogów do potrzeb i możliwego fi nansowania. Ostatni referat zaprezentował Jan Zieliński (Heller Consult), omówił tematykę związaną z zachowaniem chodników i ciągów pieszo-rowerowych w dobrym stanie na lata. Przedstawił badania wykonane za pomocą smartfona z czujnikiem wibracji zamontowanym na hulajnodze. Po części merytorycznej uczestnicy wzięli udział we wspólnej kolacji towarzyskiej, podczas której wymienili się doświadczeniami i poglądami. Drugiego dnia Seminariów uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w zorganizowanej przez fi rmę PBI Infrastruktura wycieczce technicznej do Kopalni wapienia dewońskiego w Wymysłowie, Zakładu prefabrykacji betonowej w Wymysłowie oraz Kopalni „Jurkowice-Budy”. Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne stały się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń w branży infrastrukturalnej ze wskazaniem innowacyjnych, ale również efektywnych rozwiązań dla kompleksowej realizacji dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Redakcje „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, zaś prelegentom, sponsorom, partnerom za zaangażowanie, życzliwość oraz wsparcie merytoryczne w zorganizowaniu I Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne edycje.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij